موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
     شرکتهای فعال در زمینه تولید رنگ ضد خزه
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

   نام شرکت  رنگ روناس
 نام مدیرعامل مهندس منصوری
 تلفن  88307248
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1400.12.08
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.12.08
 وب سایت
 توضیحات  به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
 آدرس تهران-خیابان قائم مقام فراهانی- ساختمان 113- پلاک 95
 
   نام شرکت  شرکت نانو رنگها و پوششهای اقیانوس آبی
 نام مدیرعامل دکتر رئیسی
 تلفن 
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1402.08.14
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.08.14
 وب سایت
 توضیحات  به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
 آدرس