موسسه رده بندی ایرانیان


   CLD Statutory News   

IMO News (464)
PMO News (42)

  IMO News top
HeadlineIssue Date
SALVAGE.1/Circ.63
INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989
Accession by Uruguay

2018.11.16
MEPC.1/Circ.878
GUIDANCE ON THE DEVELOPMENT OF A SHIP IMPLEMENTATION PLAN FOR THE
CONSISTENT IMPLEMENTATION OF THE 0.50% SULPHUR LIMIT
UNDER MARPOL ANNEX VI

2018.11.09
MEPC.1/Circ.880
REPORTING OF AVAILABILITY OF COMPLIANT FUEL OILS IN ACCORDANCE
WITH REGULATION 18.1 OF MARPOL ANNEX VI

2018.11.09
COLREG.2/Circ.72
TRAFFIC SEPARATION SCHEME
AND ASSOCIATED ROUTEING MEASURES
"OFF SLETTNES"
TEMPORARY SUSPENSION
Traffic separation scheme (TSS) off Slettnes
Recommended route between TSS off Vardoe and TSS off Slettnes
Recommended route between TSS off Slettnes and TSS off North Cape
Communication by the Government of Norway

2018.11.06
TC.1/Circ.72
ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF
THE TECHNICAL COOPERATION COMMITTEE

2018.11.05
BWM.2/Circ.70
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Guidance for the commissioning testing of ballast water management systems

2018.11.01
BWM.2/Circ.69
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Guidance on System Design Limitations of ballast water management systems and their monitoring

2018.11.01
LC.4/Circ.36
1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE
POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972
Accession by Peru

2018.10.31
BUNKERS.1/Circ.83
INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
Accession by Saudi Arabia

2018.10.29
HNS.2/Circ.4
PROTOCOL OF 2010 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA, 1996
Declaration by Canada

2018.10.16
LLMC.3/Circ.52
PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION
OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Reservation by New Zealand

2018.10.16
LL.10/Circ.75
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL
CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Accession by Senegal

2018.10.15
BWM.1/Circ.59
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Latvia

2018.10.11
LC-LP.1/Circ.86
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL
Invitation to report on activities related to disposal at sea of wastes
and other matter in 2017

2018.09.28
AFS.1/Circ.73
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Georgia

2018.09.13
BUNKERS.1/Circ.82
INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
Accession by Georgia

2018.09.13
MSC.1/Circ.1101/Rev.1 MEPC.1/Circ.409/Rev.1 FAL.1/Circ.100/Rev.1
SHIP/PORT INTERFACE
Availability of tug assistance

2018.09.12
STCW.2/Circ.86
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of Canada

2018.09.06
STCW.7/Circ.19/Rev.1
GUIDELINES ON THE MEDICAL EXAMINATION OF SEAFARERS

2018.09.05
LC-LP.2/Circ.7
1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972
2013 AMENDMENTS TO THE LONDON PROTOCOL TO REGULATE THE PLACEMENT OF MATTER FOR OCEAN FERTILIZATION AND OTHER MARINE GEOENGINEERING ACTIVITIES
Acceptance by the Netherlands (European and Caribbean parts of the Netherlands)

2018.09.03
MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.1/Corr.1
ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE AND THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THEIR SUBSIDIARY BODIES
Corrigendum

2018.08.31
BWM.1/Circ.57
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Cyprus

2018.08.08
AFS.1/Circ.72
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Grenada

2018.07.31
BUNKERS.1/Circ.81
INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
Accession by Grenada

2018.07.31
PMP.1/Circ.217
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Accession by Grenada

2018.07.31
GMDSS.1/Circ.22
MASTER PLAN OF SHORE-BASED FACILITIES FOR THE GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS MASTER PLAN)

2018.07.30
BWM.1/Circ.56
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Grenada and Serbia

2018.07.26
STCW-F.1-Circ.20
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995
Accession by South Africa

2018.07.02
MEPC.1/Circ.778/Rev.3
LIST OF SPECIAL AREAS, EMISSION CONTROL AREAS
AND PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREAS
Special Areas and Emission Control Areas (ECAs) under MARPOL

2018.07.02
III.2/Circ.2/Add.1
ACTION TO BE TAKEN BY PORT STATES ON THE REQUIRED UPDATES OF
ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS (ECDIS)
Expiration of III.2/Circ.2

2018.06.30
LEG.1/Circ.9
ORGANIZATION AND METHOD
OF WORK OF THE LEGAL COMMITTEE

2018.06.30
IFC.7/Circ.21
PROTOCOL OF 2003 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992
Accession by New Zealand

2018.06.29
HNS.2/Circ.3
PROTOCOL OF 2010 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA, 1996
Ratification by Denmark

2018.06.28
SUA.3-Circ.43
PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION
Accession by Benin

2018.06.28
SUA.4-Circ.36
PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF
Accession by Benin

2018.06.28
BWM.2/Circ.68
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Thirty-seventh meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group
established in accordance with the Procedure for approval of ballast water
management systems that make use of Active Substances (G9)
to be held from 26 to 30 November 2018 at IMO Headquarters

2018.06.25
STCW.1/Circ.153
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978
Accession by Nauru

2018.06.19
COLREG.1/Circ.160
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972
Accession by Nauru

2018.06.19
LL.10/Circ.74
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Accession by Nauru

2018.06.19
LL.1/Circ.156
INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Accession by Nauru

2018.06.19
TM.2-Circ.153
INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969
Accession by Nauru

2018.06.19
SLS.12-Circ.153
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Accession by Nauru

2018.06.19
STCW-F.1/Circ.19
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995

2018.06.19
PSLS.6/Circ.79
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED
Accession by Nauru

2018.06.19
MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.1
ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE AND THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THEIR SUBSIDIARY BODIES

2018.06.13
MSC.1/Circ.1588
CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS
INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE
REVISED EMERGENCY RESPONSE PROCEDURES FOR SHIPS CARRYING DANGEROUS GOODS (EMS GUIDE)

2018.06.11
MSC.1/Circ.1590
UNIFIED INTERPRETATION OF PARAGRAPH 13.3.5 OF THE IGC CODE
(AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.370(93))

2018.06.11
MSC.1/Circ.1591
UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE IGF CODE

2018.06.11
FAL.3/Circ.214
ORGANIZATION AND METHOD OF WORK
OF THE FACILITATION COMMITTEE

2018.06.08
FAL.6/Circ.14/Rev.1
SHIP/PORT INTERFACE
List of publications relevant to the ship/port interface

2018.06.08
AFS.1/Circ.71
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Bangladesh

2018.06.07
BWM.1/Circ.55
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Bangladesh

2018.06.07
PSLS.6/Circ.78
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED
Accession by the Philippines

2018.06.06
STCW.1/Circ.152
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978
Accession by Costa Rica

2018.06.06
AFS.1/Circ.70
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by the Philippines

2018.06.06
BWM.1/Circ.54
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by the Philippines

2018.06.06
BWM.3/Circ.2
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Communication received from the Regional Activity Centre/Regional Marine Pollution Emergency, Information and Training Centre – Wider Caribbean Region (RAC/REMPEITC-Caribe)

2018.06.05
FAL.2/Circ.131/Corr.1 MEPC.1/Circ.873/Corr.1 MSC.1/Circ.1586/Corr.1 LEG.2/Circ.3/Corr.1
LIST OF CERTIFICATES AND DOCUMENTS REQUIRED
TO BE CARRIED ON BOARD SHIPS, 2017
Corrigendum

2018.06.04
STCW.2/Circ.85
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of the Philippines

2018.05.29
PPR.1/Circ.5
HAZARD EVALUATION OF SUBSTANCES TRANSPORTED BY SHIPS
Report of the fifty-fifth session of the GESAMP/EHS Working Group on the
Evaluation of the hazards of harmful substances carried by ships

2018.05.25
MSC.1/Circ.797/Rev.31
TRAINING AND WATCHKEEPING
List of competent persons maintained by the Secretary-General pursuant to section A-I/7 of the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code

2018.05.25
MSC.1/Circ.1164/Rev.19
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Promulgation of information related to reports of independent evaluation submitted
by Parties to the 1978 STCW Convention, as amended, confirmed by the
Maritime Safety Committee to have communicated information which
demonstrates that Parties are giving full and complete effect to the
relevant provisions of the Convention

2018.05.25
SN.1/Circ.336
ROUTEING MEASURES OTHER THAN TRAFFIC SEPARATION SCHEMES

2018.05.25
COLREG.2/Circ.71
NEW TRAFFIC SEPARATION SCHEMES

2018.05.25
MSC.1/Circ.1065/Rev.1
IALA STANDARDS FOR TRAINING AND CERTIFICATION OF VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS) PERSONNEL

2018.05.25
MSC.1/Circ.1293/Rev.1
PARTICIPATION IN THE WMO VOLUNTARY OBSERVING SHIPS SCHEME

2018.05.25
MSC.1/Circ.1376/Rev.3
CONTINUITY OF SERVICE PLAN FOR THE LRIT SYSTEM

2018.05.25
MSC.1/Circ.1593
INTERIM GUIDELINES FOR THE HARMONIZED DISPLAY OF NAVIGATION INFORMATION RECEIVED VIA COMMUNICATION EQUIPMENT

2018.05.25
MSC.1/Circ.1595
E-NAVIGATION STRATEGY IMPLEMENTATION PLAN – UPDATE 1

2018.05.25
MSC.1/Circ.1589
GUIDELINES ON OPERATIONAL INFORMATION FOR MASTERS IN CASE OF FLOODING FOR PASSENGER SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 JANUARY 2014*

2018.05.24
MSC.1/Circ.1532/Rev.1
REVISED GUIDELINES ON OPERATIONAL INFORMATION FOR MASTERS
OF PASSENGER SHIPS FOR SAFE RETURN TO PORT*

2018.05.24
MEPC.1/Circ.874/Rev.1
SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS
UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2011 TO 2016

2018.05.24
MEPC.1/Circ.877
IMPLEMENTATION OF REGULATIONS 17 AND 36 OF MARPOL ANNEX I
Communication received from the Administration of Liberia

2018.05.21
MSC.1/Circ.1592
GUIDELINES FOR WING-IN-GROUND CRAFT

2018.05.18
MSC.1/Circ.1587
PROCEDURAL ASPECTS RELATED TO THE DRAFTING OF AMENDMENTS
TO SAFETY-RELATED IMO CONVENTIONS, OTHER THAN
THE 1974 SOLAS CONVENTION, AND RELATED
MANDATORY INSTRUMENTS

2018.05.17
MSC.1/Circ.1500/Rev.1
GUIDANCE ON DRAFTING OF AMENDMENTS TO THE 1974 SOLAS CONVENTION AND RELATED MANDATORY INSTRUMENTS

2018.05.17
FAL.1/Circ.113
CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965, AS AMENDED
Accession by Saudi Arabia

2018.05.16
FAL.7/Circ.1/Corr.1
UNIFIED INTERPRETATION OF APPENDIX 3 TO THE FAL CONVENTION
Corrigendum

2018.05.14
MSC.4/Circ.262
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during April 2018

2018.05.14
PMP.7/Circ.67
PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Accession by Monaco

2018.05.14
SUA.3/Circ.42
PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION
Notification by France

2018.05.14
STCW-F.1/Circ.18
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995
Accession by Belgium

2018.05.10
CT/AGR2012.1/Circ.10
CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977
Accession by Belgium

2018.05.10
BWM.2/Circ.33/Rev.1
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Guidance on scaling of ballast water management systems

2018.05.10
BWM.2/Circ.43/Rev.1
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Guidance for Administrations on the type approval process
for ballast water management systems

2018.05.10
SUA.3/Circ.41
PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION
Approval by France

2018.05.09
SUA.4/Circ.35
PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF
Approval by France

2018.05.09
TM.2/Circ.152
INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969
Accession by Bosnia and Herzegovina

2018.05.08
AFS.1/Circ.69
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Saudi Arabia

2018.05.03
BWM.1/Circ.53
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Bulgaria

2018.04.30
MSC.4/Circ.260
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during February 2018

2018.04.27
MSC.4/Circ.261
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during March 2018

2018.04.27
MEPC.1/Circ.875
GUIDANCE ON BEST PRACTICE FOR FUEL OIL PURCHASERS/USERS FOR ASSURING THE QUALITY OF FUEL OIL USED ON BOARD SHIPS

2018.04.26
LL.10/Circ.73
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Accession by the Philippines

2018.04.24
PMP.7/Circ.66
PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Accession by the Philippines

2018.04.24
PSLS.1/Circ.110
PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED
Accession by the Philippines

2018.04.24
BWM.2/Circ.67
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Data gathering and analysis plan for the experience-building phase
associated with the BWM Convention

2018.04.20
MEPC.1/Circ.876
SAMPLE FORMAT FOR THE CONFIRMATION OF COMPLIANCE, EARLY SUBMISSION OF THE SEEMP PART II ON THE SHIP FUEL OIL CONSUMPTION DATA COLLECTION PLAN AND ITS TIMELY VERIFICATION PURSUANT TO REGULATION 5.4.5 OF MARPOL ANNEX VI

2018.04.16
LLMC.1/Circ.60
CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Accession by Saudi Arabia

2018.04.11
LLMC.3/Circ.51
PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Accession by Saudi Arabia

2018.04.11
MSC.1/Circ.1563/Corr.1
CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS
THE INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE
Contact information for the designated national competent authority
Corrigendum

2018.04.09
SSE.1/Circ.2/Rev.1
HALON BANKING AND RECEPTION FACILITIES

2018.03.23
MSC.1/Circ.1574/Corr.1
INTERIM GUIDELINES FOR USE OF FIBRE REINFORCED PLASTIC (FRP) ELEMENTS WITHIN SHIP STRUCTURES: FIRE SAFETY ISSUES
Corrigendum

2018.03.20
IMSO.1/Circ.98
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION, 1976
Accession by Bolivia

2018.03.09
LLMC.3/Circ.50
PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Reservation by Denmark

2018.03.06
CT/AGR2012.1/Circ.9
CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977
Accession by France

2018.03.05
MEPC.1/Circ.834/Rev.1
CONSOLIDATED GUIDANCE FOR PORT RECEPTION FACILITY
PROVIDERS AND USERS

2018.03.01
MSC.4/Circ.259
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during January 2018

2018.02.27
STCW-F.1/Circ.17
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995
Accession by New Zealand and Romania

2018.02.27
SUA.3/Circ.40
PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION
Ratification by New Zealand

2018.02.26
SUA.4/Circ.34
PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF
Ratification by New Zealand

2018.02.26
MEPC.1/Circ.874/Corr.1
SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS
UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2011 TO 2016
Corrigendum
ANNEX 2

2018.02.21
PMP.1/Circ.216
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
2015 amendments to the annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (amendments to MARPOL Annexes I, II, IV and V to make the use of the environment-related provisions of the Polar Code mandatory) (resolution MEPC.265(68))

2018.02.09
SLS.12/Circ.152
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
2014 amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (new chapter XIV) (amendments to make the use of the safety-related provisions of the Polar Code mandatory)
(resolution MSC.386(94))

2018.02.09
LC-LP.1/Circ.85
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL
JOINT WORK PROGRAMME
(2018-2020)

2018.02.08
BWM.1/Circ.50
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Qatar

2018.02.08
PMP.1/Circ.215
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Accession by Iraq

2018.02.06
BUNKERS.1/Circ.80
INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
Accession by Myanmar and the Comoros

2018.02.02
LC-LP.1/Circ.84
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL
Final report on permits issued in 2014

2018.02.02
LLMC.3/Circ.49
PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Accession by the Comoros

2018.02.01
NWRC.1/Circ.38
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by Belize and the Comoros

2018.02.01
MSC.4/Circ.257
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during December 2017

2018.02.01
MEPC.1/Circ.874
SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS
UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2011 TO 2016

2018.01.31
COLREG.2/Circ.70
TRAFFIC SEPARATION SCHEMES
AND ASSOCIATED ROUTEING MEASURES
"IN NORRA KVARKEN"
TEMPORARY SUSPENSION
Communication by the Government of Sweden

2018.01.25
FAL.3/Circ.213
CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL
MARITIME TRAFFIC, 1965
Notification under article VIII
Submitted by Japan

2018.01.16
SSE.1/Circ.3/Rev.1
LIST OF RECOGNIZED TEST LABORATORIES

2018.01.16
III.3/Circ.5
CASUALTY ANALYSIS AND STATISTICS

2018.01.11
CT/AGR2012.1/Circ.8
CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977
Accession by Saint Kitts and Nevis

2018.01.11
STCW.2/Circ.84
STCW.2-Circ.84 - Communication received from the Government of Malta (Secretariat).pdf

2018.01.08
BWM.2/Circ.65
Thirty-sixth meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group
established in accordance with the Procedure for approval of ballast water
management systems that make use of Active Substances (G9)
to be held from 4 to 8 June 2018 at IMO Headquarters

2018.01.08
COLREG.1/Circ.159
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS
FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972
Accession by Iraq

2018.01.04
MSC-MEPC.6/Circ.16
NATIONAL CONTACT POINTS
FOR SAFETY AND POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE

2017.12.31
NWRC.1/Circ.37
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Extension by the Kingdom of the Netherlands to the Caribbean part of the Netherlands
(Bonaire, Sint Eustatius and Saba)

2017.12.20
MSC.4/Circ.256
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during November 2017

2017.12.19
MSC.4/Circ.255
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during October 2017

2017.12.11
MEPC.2/Circ.23
PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE
WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE

2017.12.01
LL.10/Circ.72
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL
CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Accession by Indonesia

2017.11.28
PSLS.6/Circ.77
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED
Accession by Indonesia

2017.11.28
BWM.1/Circ.49
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Seychelles

2017.11.27
PMP.7/Circ.65
PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY
THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Accession by Iceland

2017.11.22
BWM.1/Circ.44
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Honduras

2017.11.08
BWM.1/Circ.46
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Ratification by Argentina

2017.11.08
NWRC.1/Circ.36
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by Sweden

2017.11.03
PSLS.6/Circ.76
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED
Accession by Iraq

2017.11.02
STCW.2/Circ.83
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of the Sultanate of Oman

2017.11.02
MSC.4/Circ.254
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during September 2017

2017.10.30
MEPC.2/Circ.22/Corr.3
PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE
WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE
Corrigendum

2017.10.27
NWRC.1/Circ.35
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by Portugal

2017.10.19
BWM.1/Circ.48
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Portugal

2017.10.19
LC-LP.2/Circ.5
1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE
POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972
Amendment to article 6 of the London Protocol 1996
Acceptance by Finland

2017.10.09
LC-LP.2/Circ.6
1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE
POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972
2013 AMENDMENTS TO THE LONDON PROTOCOL TO REGULATE THE PLACEMENT
OF MATTER FOR OCEAN FERTILIZATION AND OTHER
MARINE GEOENGINEERING ACTIVITIES
Acceptance by Finland

2017.10.09
III.2/Circ.2
ACTION TO BE TAKEN BY PORT STATES ON THE REQUIRED UPDATES OF
ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS (ECDIS)

2017.10.02
LL.10/Circ.71
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL
CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Accession by the United Arab Emirates

2017.09.27
CSC.1/Circ.157
INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS, 1972, AS AMENDED
Accession by the United Arab Emirates

2017.09.27
PSLS.6/Circ.75
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED
Accession by the United Arab Emirates

2017.09.27
CCC.1/Circ.2/Rev.1
CARRIAGE OF BAUXITE WHICH MAY LIQUEFY

2017.09.20
BWM.1/Circ.47
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Malta and Jamaica

2017.09.11
STCW.2/Circ.81
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF
TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING
FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Equivalent arrangements accepted under the International Convention on the Standards of Training, Certification and Watchkeeping 1978, as amended
Revised format of Isle of Man issued STCW Endorsements
Communication received from the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2017.09.06
BUNKERS.1/Circ.79
INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR
BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
Accession by Bahrain

2017.08.23
TC.1/Circ.70
ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF
THE TECHNICAL COOPERATION COMMITTEE

2017.08.16
TC.1/Circ.71
AMENDMENT TO THE RULES OF PROCEDURE OF
THE TECHNICAL COOPERATION COMMITTEE

2017.08.16
MEPC.1/Circ.872
UNIFIED INTERPRETATIONS OF REGULATIONS 1.23 AND 36.2.10
OF MARPOL ANNEX I

2017.08.14
LLMC.3/Circ.47
PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION
OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Accession by Madagascar

2017.07.31
MEPC.1/Circ.870
IMPLEMENTATION OF REGULATION 5 OF MARPOL ANNEX IV
Communication received from the Bahamas Maritime Authority

2017.06.15
AFS.1/Circ.68
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF
HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001

2017.06.15
SALVAGE.1/Circ.62
INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989
Accession by Ukraine

2017.06.15
PPR.1/Circ.4
HAZARD EVALUATION OF SUBSTANCES TRANSPORTED BY SHIPS
Report of the fifty-fourth session of the GESAMP/EHS Working Group on the
Evaluation of the hazards of harmful substances carried by ships

2017.06.09
COMSAR.1/Circ.58
LISTS OF NAVAREA AND METAREA COORDINATORS

2017.06.09
STCW.2/Circ.78
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of Sri Lanka

2017.06.08
NWRC.1/Circ.33
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by Singapore

2017.06.08
PMP.1/Circ.214
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
OPTIONAL ANNEX IV
Acceptance by the Bahamas

2017.06.08
GMDSS.1/Circ.21
MASTER PLAN OF SHORE-BASED FACILITIES FOR THE GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS MASTER PLAN)

2017.05.31
STCW.2/Circ.77
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of Panama

2017.05.24
MEPC.2/Circ.22/Corr.2
PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE
WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE
Corrigendum

2017.05.23
BWM.2/Circ.60
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Thirty-fifth meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group
established in accordance with the Procedure for approval of ballast water
management systems that make use of Active Substances (G9)
to be held from 6 to 10 November 2017 at IMO Headquarters

2017.05.22
STCW.2/Circ.76
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of Croatia

2017.05.16
SAR.6/Circ.21/Rev.1
AREA SEARCH AND RESCUE PLANS
Notification of an Arrangement
in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to
the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended
Notification by New Zealand

2017.05.02
SAR.6/Circ.54
AREA SEARCH AND RESCUE PLANS
Notification of an Arrangement
in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to
the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended
Notification by New Zealand

2017.05.02
SAR.6/Circ.55
AREA SEARCH AND RESCUE PLANS
Notification of an Arrangement
in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to
the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended
Notification by New Zealand

2017.05.02
SAR.6/Circ.56
AREA SEARCH AND RESCUE PLANS
Notification of an Arrangement in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to
the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended
Notification by New Zealand

2017.05.02
SAR.6/Circ.57
AREA SEARCH AND RESCUE PLANS
Notification of an Arrangement
in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to
the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended
Notification by New Zealand

2017.05.02
FAL.2/Circ.50/Rev.3
INFORMATION ON STOWAWAY INCIDENTS

2017.04.07
FAL.3/Circ.212
ORGANIZATION AND METHOD OF WORK
OF THE FACILITATION COMMITTEE

2017.04.07
FAL.6/Circ.17
RESPONSE TO THE PROVISION OF INFORMATION BY THE MASTER OF A VESSEL NEEDING TO PUT SICK OR INJURED PERSONS ASHORE

2017.04.07
FAL.7/Circ.1
UNIFIED INTERPRETATION OF APPENDIX 3 TO THE FAL CONVENTION

2017.04.07
MEPC.1/Circ.778/Rev.2
LIST OF SPECIAL AREAS, EMISSION CONTROL AREAS
AND PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREAS

2017.04.06
MSC.1/Circ.1275/Corr.1
UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS CHAPTER II-2 ON THE NUMBER AND ARRANGEMENT OF PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS ON BOARD SHIPS

2017.03.31
MSC.4/Circ.245
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Annual Report – 2016

2017.03.30
MEPC.2/Circ.22/Corr.1
PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE
WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE
Corrigendum

2017.03.13
MSC.1/Circ.1563
CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS
THE INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE
Contact information for the designated national competent authority

2017.03.10
MSC.4/Circ.246
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during January 2017

2017.03.10
SAR.7/Circ.13
LIST OF DOCUMENTS AND PUBLICATIONS WHICH SHOULD BE HELD
BY A MARITIME OR JOINT RESCUE COORDINATION CENTRE

2017.03.10
COLREG.2/Circ.68
TRAFFIC SEPARATION SCHEMES
AND ASSOCIATED ROUTEING MEASURES
"IN NORRA KVARKEN"
TEMPORARY SUSPENSION
Communication by the Government of Sweden

2017.02.21
CSC.1/Circ.156
INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS (CSC), 1972
Implementation, testing, inspection and approval
Note by the Secretariat

2017.02.14
BC.1/Circ.74
CONTACT NAMES AND ADDRESSES OF THE OFFICES OF DESIGNATED
NATIONAL COMPETENT AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE
SAFE CARRIAGE OF GRAIN AND SOLID BULK CARGOES

2017.02.14
SAR.1/Circ.97
INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979
Accession by Benin

2017.02.10
NWRC.1/Circ.31
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Extension by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Cayman Islands

2017.02.07
STCW.7/Circ.24
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Interim Guidance for Parties, Administrations, port State control authorities, recognized organizations and other relevant parties on the requirements of the STCW Convention, 1978, as amended

2017.02.06
SUA.3/Circ.39
PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION
Accession by Togo

2017.02.06
MEPC.1/Circ.869
SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS
UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2010 – 2015

2017.01.31
MEPC.1/Circ.866
2014 GUIDELINES ON THE METHOD OF CALCULATION OF THE
ATTAINED ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) FOR NEW SHIPS,
AS AMENDED
(RESOLUTION MEPC.245(66), AS AMENDED BY RESOLUTIONS MEPC.263(68)
AND MEPC.281(70))

2017.01.30
STCW.2/Circ.71
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of Jamaica

2017.01.24
FAL.5/Circ.39/Rev.2/Corr.1
GUIDELINES FOR THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATES
Corrigendum

2017.01.17
NWRC.1/Circ.30
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by Belgium

2017.01.17
MSC.1/Circ.1259/Rev.7
LONG-RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING SYSTEM
TECHNICAL DOCUMENTATION
(PART I)

2017.01.17
MSC.1/Circ.1294/Rev.5
LONG-RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING SYSTEM
TECHNICAL DOCUMENTATION
(PART II)

2017.01.17
MSC.4/Circ.243
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during November 2016

2017.01.16
LC-LP.1/Circ.81
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL
Final report on permits issued in 2013

2017.01.16
PAL.4/Circ.29
PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE
OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974
Accession by Slovenia

2017.01.09
BWM.1/Circ.40
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by New Zealand

2017.01.09
LC-LP.1/Circ.80
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL
Invitation to provide information on the disposal of sewage sludge

2017.01.06
LC-LP.1/Circ.79
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL
JOINT WORK PROGRAMME
(2017-2019)

2017.01.06
SLS.12/Circ.151
2014 amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (new chapter XIV) (amendments to make the use of the safety-related provisions of the Polar Code mandatory) (Resolution MSC.386(94))

2017.01.05
PMP.1/Circ.213
2015 amendments to the annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (amendments to MARPOL Annexes I, II, IV and V to make the use of the environment-related provisions of the Polar Code mandatory) (Resolution MEPC.265(68))

2017.01.05
MSC-MEPC.4/Circ.4
PORT STATE CONTROL-RELATED MATTERS
GUIDELINES FOR PORT STATE CONTROL OFFICERS ON
THE INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE

2016.12.13
MSC.1/Circ.1562
UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATION XIV/2.2
AND PARAGRAPHS 1.3.2 AND 1.3.6, PART I-A OF THE POLAR CODE

2016.12.12
LL.10/Circ.70
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Accession by Belarus

2016.12.12
MSC.1/Circ.1560
ADVICE FOR PARTIES, ADMINISTRATIONS, PORT STATE CONTROL AUTHORITIES AND RECOGNIZED ORGANIZATIONS ON ACTION TO BE TAKEN IN CASES WHERE NOT ALL SEAFARERS CARRY CERTIFICATES AND ENDORSEMENTS MEETING THE 2010 MANILA AMENDMENTS TO THE STCW CONVENTION AND CODE FROM 1 JANUARY 2017

2016.12.05
MEPC.2/Circ.22
PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE
WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE

2016.12.01
III.3/Circ.4
CASUALTY ANALYSIS AND STATISTICS

2016.12.01
STCW.2/Circ.69
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of the Russian Federation

2016.11.29
MSC.1/Circ.1549
NOTIFICATION OF AMENDMENTS TO PARAGRAPH 3.2.5 OF THE IGC CODE

2016.11.28
MSC.1/Circ.1561
UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION XI-1/7

2016.11.28
MSC.1/Circ.1559
UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE IGC CODE
(AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.370(93))

2016.11.28
MSC.1/Circ.1557
HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION (APPLICATION OF SOLAS REGULATION II-1/45.11)

2016.11.25
MSC.1/Circ.1556
UNIFIED INTERPRETATION OF CHAPTER 8 OF THE FSS CODE AND THE REVISED GUIDELINES FOR APPROVAL OF SPRINKLER SYSTEMS EQUIVALENT TO THAT REFERRED TO IN SOLAS REGULATION II-2/12 (RESOLUTION A.800(19)), AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.265(84)

2016.11.25
MSC.1/Circ.1555
UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2

2016.11.25
MSC.1/Circ.1553
SHIPBOARD ESCAPE ROUTE SIGNS
AND EMERGENCY EQUIPMENT LOCATION MARKINGS

2016.11.25
MSC.1/Circ.1552
AMENDMENTS TO THE GUIDELINES ON ALTERNATIVE DESIGN AND ARRANGEMENTS FOR FIRE SAFETY (MSC/CIRC.1002)

2016.11.25
MSC.1/Circ.1490/Rev.1
REVISED UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION III/31.1.4 (MSC.1/CIRC.1490)

2016.11.25
MSC.1/Circ.1460/Rev.1
GUIDANCE ON THE VALIDITY OF RADIOCOMMUNICATIONS EQUIPMENT
INSTALLED AND USED ON SHIPS

2016.11.25
MSC.1/Circ.1403/Rev.1
AMENDMENTS TO THE REVISED NAVTEX MANUAL

2016.11.25
MSC.1/Circ.1364/Rev.1
AMENDMENTS TO THE REVISED INTERNATIONAL SAFETYNET MANUAL

2016.11.25
MSC.1/Circ.1550
UNIFIED INTERPRETATIONS RELATING TO THE APPLICATION OF SOLAS REGULATIONS II-2/10.2.1.3, II-2/10.2.2.4.1.2, II-2/10.7.3.2.3 AND II-2/19.3.1, AS AMENDED, AND PARAGRAPH 2.2.1.1 OF CHAPTER 12 OF THE FSS CODE

2016.11.25
STCW.2/Circ.68
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of New Zealand

2016.11.10
SN.1/Circ.244/Rev.1
GUIDANCE ON THE USE OF THE UN/LOCODE
IN THE DESTINATION FIELD IN AIS MESSAGES

2016.11.04
PMP.1/Circ.212
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Accession by Guinea-Bissau

2016.10.24
CSI.1/Circ.97
INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH SEAS IN CASES OF OIL POLLUTION CASUALTIES, 1969
Accession by Togo

2016.10.10
PSI.1/Circ.60
PROTOCOL RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH SEAS IN CASES OF POLLUTION BY SUBSTANCES OTHER THAN OIL, 1973, AS AMENDED
Accession by Togo

2016.10.10
AFS.1/Circ.66
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Chile

2016.10.06
HKSRC.1/Circ.6
HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009
Accession by Panama

2016.09.23
MSC.1/Circ.1503/Corr.1
ECDIS – GUIDANCE FOR GOOD PRACTICE
Corrigendum

2016.09.21
NWRC.1/Circ.27
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by Jordan and Romania

2016.09.20
LLMC.2/Circ.15
CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Denunciation by New Zealand

2016.09.13
LC-LP.1/Circ.78
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL
Invitation to report on activities related to disposal at sea of wastes
and other matter in 2015

2016.08.22
STCW.2/Circ.67
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF
TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING
FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Revised format of STCW Endorsements issued by the Cayman Islands
Communication received from the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2016.07.07
MSC.4/Circ.237
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during May 2016

2016.06.30
CT/AGR2012.1/Circ.6
CAPE TOWN AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977
Accession by Denmark

2016.06.20
BWM.2/Circ.59
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Communication received from the Government of Australia

2016.06.20
MSC.1/Circ.797/Rev.28
TRAINING AND WATCHKEEPING
List of competent persons maintained by the Secretary-General pursuant to section A-I/7 of the STCW Code

2016.06.13
BWM.2/Circ.58
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Thirty-fourth meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group
established in accordance with the Procedure for approval of ballast water
management systems that make use of Active Substances (G9)
to be held from 5 to 9 December 2016 at IMO Headquarters

2016.06.13
MSC.1/Circ.1486/Corr.1
GUIDELINES ON ALTERNATIVE METHODS FOR LIFEBOAT DRILLS ON MODUs
Corrigendum

2016.06.10
PPR.1/Circ.3
HAZARD EVALUATION OF SUBSTANCES TRANSPORTED BY SHIPS
Report of the fifty-third session of the GESAMP/EHS Working Group on the
Evaluation of the hazards of harmful substances carried by ships

2016.06.10
BWM.1/Circ.37
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Saint Lucia and Peru

2016.06.10
MSC.1/Circ.1547
GUIDANCE ON THE APPLICATION OF SOLAS REGULATION II-1/3-12 TO SHIPS DELIVERED BEFORE 1 JULY 2018

2016.06.09
STCW.1/Circ.150
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978
Accession by the Dominican Republic

2016.06.09
CSC.1/Circ.151
AMENDMENTS TO THE REVISED RECOMMENDATIONS ON HARMONIZED INTERPRETATION AND IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS, 1972, AS AMENDED
(CSC.1/CIRC.138/REV.1)

2016.06.07
CSC.1/Circ.152
AMENDMENTS TO THE GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF AN APPROVED CONTINUOUS EXAMINATION PROGRAMME (ACEP) (CSC.1/CIRC.143)

2016.06.07
CSC.1/Circ.153
LIST OF LOCATIONS OF PUBLICLY AVAILABLE ACEP INFORMATION

2016.06.07
CSC.1/Circ.154
INSTRUCTIONS FOR USE AND INFORMATION CONCERNING THE GLOBAL ACEP DATABASE

2016.06.07
MSC.1/Circ.1519
GUIDANCE ON METHODOLOGIES FOR ASSESSING OPERATIONAL CAPABILITIES AND LIMITATIONS IN ICE

2016.06.06
MSC.1/Circ.1520
GUIDELINES ON CONSOLIDATED IMO PROVISIONS FOR THE SAFE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS IN PACKAGED FORM BY SEA

2016.06.06
MSC.1/Circ.1521
AMENDMENTS TO INSPECTION PROGRAMMES FOR CARGO TRANSPORT UNITS
CARRYING DANGEROUS GOODS

2016.06.06
MSC.1/Circ.1522
CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS
INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE
ANNEXES AND SUPPLEMENTS
Amendments to the Emergency Response Procedures for
Ships Carrying Dangerous Goods (EmS Guide)

2016.06.06
MSC.1/Circ.1524
AMENDMENTS TO THE RECOMMENDATION ON HELICOPTER LANDING AREAS ON RO-RO PASSENGER SHIPS (MSC/CIRC.895)

2016.06.06
MSC.1/Circ.1527
UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2

2016.06.06
MSC.1/Circ.1528
UNIFIED INTERPRETATIONS OF CHAPTERS 5, 6 AND 9 OF THE FSS CODE

2016.06.06
MSC.1/Circ.1529
UNIFIED INTERPRETATIONS OF PARAGRAPH 4.4.7.6 OF THE LSA CODE,
AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.320(89)

2016.06.06
MSC.1/Circ.1530
UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATIONS III/6.4 AND III/6.5
AND SECTION 7.2 OF THE LSA CODE

2016.06.06
MSC.1/Circ.1531
DUE DILIGENCE CHECKLIST IN IDENTIFYING PROVIDERS OF
CTU-RELATED SERVICES

2016.06.06
MSC.1/Circ.1534
UNIFIED INTERPRETATIONS RELATING TO THE INTERNATIONAL
CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

2016.06.06
MSC.1/Circ.1535
UNIFIED INTERPRETATIONS RELATING TO THE PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

2016.06.06
MSC.1/Circ.1536
UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATIONS II-1/29.3 AND II-1/29.4

2016.06.06
MSC.1/Circ.1537
UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE 2008 IS CODE

2016.06.06
MSC.1/Circ.1538
UNIFIED INTERPRETATION RELATING TO THE INTERNATIONAL GRAIN CODE

2016.06.06
MSC.1/Circ.1540
UNIFIED INTERPRETATION OF THE 2009 MODU CODE

2016.06.06
MSC.1/Circ.1541
UNIFIED INTERPRETATION OF THE 1994 HSC CODE

2016.06.06
MSC.1/Circ.1542
UNIFIED INTERPRETATION OF THE 2000 HSC CODE

2016.06.06
MSC.1/Circ.1543
UNIFIED INTERPRETATION RELATING TO THE IGC CODE

2016.06.06
MSC.1/Circ.1544
UNIFIED INTERPRETATIONS FOR THE APPLICATION OF CHAPTER 2 OF THE 2009 MODU CODE AND THE REVISED TECHNICAL PROVISIONS FOR MEANS OF ACCESS FOR INSPECTIONS (RESOLUTION MSC.158(78))

2016.06.06
MSC.1/Circ.1545
UNIFIED INTERPRETATIONS RELATING TO THE APPLICATION OF SOLAS REGULATION II-1/3-6, AS AMENDED, AND THE REVISED TECHNICAL
PROVISIONS FOR MEANS OF ACCESS FOR INSPECTIONS
(RESOLUTION MSC.158(78))

2016.06.06
MSC.1/Circ.1546
UNIFIED INTERPRETATION OF THE 1969 TM CONVENTION

2016.06.06
MSC.1/Circ.1525
GUIDANCE FOR THE DEVELOPMENT OF
NATIONAL MARITIME SECURITY LEGISLATION

2016.06.01
SN.1/Circ.327/Corr.2
ROUTEING MEASURES OTHER THAN TRAFFIC SEPARATION SCHEMES
Corrigendum

2016.05.20
SN.1/Circ.333
ROUTEING MEASURES OTHER THAN TRAFFIC SEPARATION SCHEMES

2016.05.20
SN.1/Circ.334
RECOGNITION OF THE GALILEO GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM
AS A COMPONENT OF THE WORLDWIDE RADIONAVIGATION SYSTEM

2016.05.20
COLREG.2/Circ.66/Corr.1
AMENDED TRAFFIC SEPARATION SCHEMES
Corrigendum

2016.05.20
IFC.7/Circ.20
PROTOCOL OF 2003 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR
COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992
Extension to the Bailiwick of Jersey by the United Kingdom

2016.04.29
PMP.1/Circ.209
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Accession by Fiji

2016.03.08
PMP.5/Circ.84
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
OPTIONAL ANNEX V
Acceptance by Fiji

2016.03.08
SALVAGE.1/Circ.61
INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989
Accession by Fiji

2016.03.08
SAR.1/Circ.95
INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979
Accession by Bahrain

2016.03.08
AFS.1/Circ.65
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL
OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Fiji

2016.03.08
BUNKERS.1/Circ.75
INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY
FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
Accession by Fiji

2016.03.08
BWM.1/Circ.36
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Belgium and Fiji

2016.03.08
IMSO.1/Circ.96
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION, 1976
Accession by Fiji

2016.03.08
LL.3/Circ.237
INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Exemptions for dredgers under article 6
Communication by the Government of Luxembourg

2016.03.08
PMP.1/Circ.210
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
OPTIONAL ANNEX IV
Acceptance by Fiji

2016.03.08
PMP.1/Circ.210
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
OPTIONAL ANNEX IV
Acceptance by Fiji

2016.03.08
LC-LP.1/Circ.33/Rev.2
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL
UPDATED TEXT OF THE
"LONDON CONVENTION/PROTOCOL TC-TRUST FUND"

2016.02.15
LC-LP.1/Circ.76
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL
JOINT LONG-TERM PROGRAMME
(2016-2018)

2016.02.15
BWM.1/Circ.35
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Morocco, Indonesia and Ghana

2016.02.09
NWRC.1/Circ.23
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Ratification by France

2016.02.04
MEPC.1/Circ.860
SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS
UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2009-2014

2016.01.31
SUA.3/Circ.37
PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION
Accession by Germany

2016.01.29
SUA.4/Circ.33
PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF
Accession by Germany

2016.01.29
STCW.2/Circ.65
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Communication received from the Government of Madagascar

2016.01.12
LC-LP.1/Circ.75
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL
Final report on permits issued in 2012

2016.01.05
MSC-MEPC.6/Circ.14
NATIONAL CONTACT POINTS
FOR SAFETY AND POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE

2015.12.31
MSC-MEPC.6/Circ.14
NATIONAL CONTACT POINTS
FOR SAFETY AND POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE

2015.12.31
MSC.4/Circ.230
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during November 2015

2015.12.17
IMSO.1/Circ.95
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL
MOBILE SATELLITE ORGANIZATION, 1976
Accession by Ecuador

2015.12.07
BWM.2/Circ.57
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Thirty-third meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group
established in accordance with the Procedure for approval of ballast water
management systems that make use of Active Substances (G9)
to be held from 23 to 27 May 2016 at IMO Headquarters

2015.12.03
PMP.1/Circ.208
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
OPTIONAL ANNEX IV
Acceptance by Honduras

2015.12.02
PMP.6/Circ.74
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
OPTIONAL ANNEX III
Acceptance by Honduras

2015.12.02
SUA.4/Circ.32
PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF
Accession by Antigua and Barbuda

2015.12.01
SUA.3/Circ.36
PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION
Accession by Antigua and Barbuda

2015.12.01
MEPC.2/Circ.21
PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES
IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE

2015.12.01
LC.4/Circ.31
1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972
Accession by Antigua and Barbuda

2015.12.01
FAL.1/Circ.109
FAL.1-Circ.109 - Accession by Antigua and Barbuda (Secretary-General).pdf

2015.12.01
LC.4/Circ.31
1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972
Accession by Antigua and Barbuda

2015.12.01
AFS.1/Circ.63
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Viet Nam

2015.11.27
MSC.4/Circ.229
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during October 2015

2015.11.20
LC-LP.1/Circ.74
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL
Announcement of the introduction of an online reporting system for annual reports of dumping of wastes or other matter at sea

2015.11.16
SLS.12/Circ.149
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF
LIFE AT SEA, 1974
Correction of editorial errors in the text of the 2015 amendments to the International
Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Liquefied Gases in Bulk (IGC Code)
(MSC.370(93))

2015.11.16
MSC.5/Circ.13/Rev.2
RESOLUTION A.950(23) – MARITIME ASSISTANCE SERVICES (MAS)
Information on Maritime Assistance Services (MAS)

2015.11.09
MSC.1/Circ.1120/Corr.1
UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2, THE FSS CODE,
THE FTP CODE AND RELATED FIRE TEST PROCEDURES
Corrigendum

2015.11.06
CSC.1/Circ.150
INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS (CSC), 1972
Implementation, testing, inspection and approval
Note by the Secretariat

2015.11.05
MSC.4/Circ.228
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during September 2015

2015.11.05
MSC.4/Circ.227
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during August 2015

2015.11.05
MSC.4/Circ.226
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during July 2015

2015.11.05
MSC.1/Circ.1517
CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS
THE INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE
Contact information for the designated national competent authority

2015.10.30
BC.1/Circ.73
CONTACT NAMES AND ADDRESSES OF THE OFFICES OF DESIGNATED
NATIONAL COMPETENT AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE
SAFE CARRIAGE OF GRAIN AND SOLID BULK CARGOES

2015.10.26
III.3/Circ.3
CASUALTY ANALYSIS AND STATISTICS

2015.10.23
CCC.1/Circ.2
CARRIAGE OF BAUXITE THAT MAY LIQUEFY

2015.10.20
LLMC.1/Circ.59/Rev.1
CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Accession by the Islamic Republic of Iran

2015.10.19
OPRC.3/Circ.31
PROTOCOL ON PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION TO POLLUTION INCIDENTS BY HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES, 2000
Accession by Djibouti

2015.10.12
PMP.1/Circ.207
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
OPTIONAL ANNEX IV
Acceptance by the Republic of Djibouti

2015.10.12
PMP.5/Circ.83
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
OPTIONAL ANNEX V
Acceptance by Djibouti

2015.10.12
PMP.6/Circ.73
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
OPTIONAL ANNEX III
Acceptance by Djibouti

2015.10.12
BUNKERS.1/Circ.73
INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
Accession by Djibouti

2015.10.12
MSC.1/Circ.1392/Corr.1
GUIDELINES FOR EVALUATION AND REPLACEMENT OF
LIFEBOAT RELEASE AND RETRIEVAL SYSTEMS
Corrigendum

2015.10.09
PSLS.6/Circ.73
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Accession by Bahrain

2015.08.18
NWRC.1/Circ.20
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by Panama

2015.08.18
SUA.2/Circ.84
PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST
THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED
ON THE CONTINENTAL SHELF
Accession by Singapore

2015.08.12
PSLS.6/Circ.72
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Accession by Saudi Arabia

2015.08.12
PMP.7/Circ.60
PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY
THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Accession by Jordan

2015.08.11
PMP.7/Circ.60
PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY
THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Accession by Jordan

2015.08.11
MEPC.1/Circ.856/Corr.1
GUIDANCE FOR ISSUING REVISED CERTIFICATES, MANUALS AND RECORD BOOKS UNDER ANNEXES I, II AND V OF MARPOL FOR COMPLIANCE WITH ENVIRONMENT-RELATED REQUIREMENTS OF THE POLAR CODE

2015.08.06
LC-LP.1/Circ.73
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING
OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL
Invitation to report on activities related to disposal at sea of wastes
and other matter in 2014

2015.08.06
PAL.4/Circ.25
PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974
Reservations under this Protocol

2015.08.03
NWRC.1/Circ.19
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by Cyprus

2015.07.30
STCW-F.1/Circ.14
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND
WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995
Accession by Poland

2015.07.30
NWRC.1/Circ.19
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by Cyprus

2015.07.30
NWRC.1/Circ.18
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by the Bahamas

2015.07.27
BUNKERS.1/Circ.72
INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
Accession by Portugal

2015.07.27
NWRC.1/Circ.18
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
Accession by the Bahamas

2015.07.27
LL.3/Circ.236
INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Exemptions for dredgers under article 6
Communication by the Government of the Netherlands

2015.07.24
LL.3/Circ.236
INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Exemptions for dredgers under article 6
Communication by the Government of the Netherlands

2015.07.24
AFS.1/Circ.62
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL
ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Kenya

2015.07.20
PSLS.6/Circ.71
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Accession by Kenya

2015.07.20
LLMC.3/Circ.45
PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION
OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Accession by Kenya

2015.07.20
LLMC.3/Circ.45
PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION
OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976

2015.07.20
MSC.4/Circ.223
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during April 2015

2015.07.16
MSC.4/Circ.224
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during May 2015

2015.07.16
MEPC.1/Circ.850/Rev.1
2013 INTERIM GUIDELINES FOR DETERMINING MINIMUM PROPULSION POWER TO MAINTAIN THE MANOEUVRABILITY OF SHIPS IN ADVERSE CONDITIONS, AS AMENDED (RESOLUTION MEPC.232(65), AS AMENDED BY RESOLUTIONS MEPC.255(67) AND MEPC.262(68))

2015.07.15
MSC.1/Circ.1512
GUIDELINE ON SOFTWARE QUALITY ASSURANCE
AND HUMAN-CENTRED DESIGN FOR E-NAVIGATION

2015.07.13
BWM.2-Circ.56
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Communication received from the Government of the Netherlands

2015.07.13
BWM.2/Circ.56
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Communication received from the Government of the Netherlands

2015.07.13
LLMC.3/Circ.43
PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION
OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976
Accession by Slovenia

2015.07.09
MEPC.1/Circ.854
GUIDANCE ON THE APPLICATION OF REGULATION 13 OF MARPOL ANNEX VI TIER III REQUIREMENTS TO DUAL FUEL AND GAS-FUELLED ENGINES

2015.07.01
BWM.2/Circ.42/Rev.1/Corr.1
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Guidance on ballast water sampling and analysis for trial use in accordance with the BWM Convention and Guidelines (G2)
Corrigendum

2015.06.30
MSC.1/Circ.1501
UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION II-2/16.3.3 FOR PRODUCTS REQUIRING OXYGEN-DEPENDENT INHIBITORS

2015.06.23
MSC-MEPC.1/Circ.4/Rev.4
GUIDELINES ON THE ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE AND THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THEIR SUBSIDIARY BODIES

2015.06.10
MSC.1/Circ.1514
PERFORMANCE STANDARD, FUNCTIONAL REQUIREMENTS
AND SYSTEM REQUIREMENTS FOR THE ASSESSMENT
OF SMOKE MANAGEMENT SYSTEMS

2015.06.08
MSC.1/Circ.1515
REVISED DESIGN GUIDELINES AND OPERATIONAL RECOMMENDATIONS FOR VENTILATION SYSTEMS IN RO-RO CARGO SPACES

2015.06.08
MSC.1/Circ.1516
AMENDMENTS TO THE REVISED GUIDELINES FOR THE MAINTENANCE
AND INSPECTION OF FIRE PROTECTION SYSTEMS AND APPLIANCES (MSC.1/CIRC.1432)

2015.06.08
MSC.1/Circ.1507
AMENDMENTS TO THE UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE PROVISIONS OF SOLAS CHAPTERS II-1 AND XII, OF THE TECHNICAL PROVISIONS FOR MEANS OF ACCESS FOR INSPECTIONS (RESOLUTION MSC.158(78)) AND OF THE PERFORMANCE STANDARDS FOR WATER LEVEL DETECTORS ON BULK CARRIERS AND
SINGLE HOLD CARGO SHIPS OTHER THAN BULK
CARRIERS (RESOLUTION MSC.188(79))
(MSC.1/CIRC.1464/REV.1)

2015.06.05
MSC.1/Circ.1509
UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE CODE ON NOISE LEVELS ON BOARD SHIPS (RESOLUTION MSC.337(91))

2015.06.05
MSC.1/Circ.1511
UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATIONS II-2/9 AND II-2/13

2015.06.05
MSC.1/Circ.1504
UNIFIED INTERPRETATION OF THE GUIDELINES FOR SAFE ACCESS
TO TANKER BOWS (RESOLUTION MSC.62(67))

2015.06.05
MSC.1/Circ.1505
UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION II-2/13.6

2015.06.05
MSC.1-Circ.1510
AMENDMENT TO THE UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2,
THE FSS CODE, THE FTP CODE AND RELATED FIRE TEST PROCEDURES
(MSC/CIRC.1120)

2015.06.05
MSC.4/Circ.219
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS

2015.04.09
SAR.7/Circ.12
LIST OF DOCUMENTS AND PUBLICATIONS WHICH SHOULD BE HELD
BY A MARITIME OR JOINT RESCUE COORDINATION CENTRE

2015.03.31
MSC.1-Circ.1496
UNIFIED INTERPRETATION ON THE APPENDIX TO THE SOLAS CONVENTION REGARDING THE RECORDS OF EQUIPMENT CONCERNING
NAUTICAL CHARTS AND ECDIS
Completion of items 2.1 and 2.2 of part 3 of the Form E and items 2.1 and 2.2 of Part 5 of Forms P and C

2014.11.21
MSC.1-Circ.1494
GUIDELINES ON HARMONIZATION OF TESTBED REPORTING

2014.11.21
FAL.3/Circ.210
GUIDELINES ON THE ORGANIZATION AND METHOD OF WORK
OF THE FACILITATION COMMITTEE

2014.10.13
MEPC.1-Circ.839-Add.1
IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF MARPOL ANNEX VI
Bunker delivery note and fuel oil sampling
Notes of protest received between 1 January 2014 and 30 June 2014

2014.09.28
SLS.14-Circ.571
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Exemptions granted under regulations V/3
Communication by the Government of India

2014.09.10
BWM.1-Circ.31
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF
SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Jordan

2014.09.09
PAL.2-Circ.25
PROTOCOL OF 1976 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO
THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR
LUGGAGE BY SEA, 1974
Denunciation by Ireland

2014.08.19
BWM.2/Circ.53
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT
OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Thirtieth meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group
established in accordance with the Procedure for approval of ballast water
management systems that make use of Active Substances (G9)
to be held from 8 to 12 December 2014 at IMO Headquarters

2014.07.16
MSC.1/Circ.1475
GUIDELINES REGARDING THE VERIFIED GROSS MASS OF A CONTAINER CARRYING CARGO

2014.06.09
MSC.1/Circ.1476
CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS.
Amendments to the Emergency Response Procedures for
Ships Carrying Dangerous Goods (EMS Guide)

2014.06.09
MSC.1/Circ.1477
GUIDELINES TO FACILITATE THE SELECTION OF PORTABLE ATMOSPHERE TESTING INSTRUMENTS FOR ENCLOSED SPACES AS REQUIRED BY SOLAS REGULATION XI-1/7

2014.06.09
MSC.1/Circ.797-Rev.25
TRAINING AND WATCHKEEPING
List of competent persons maintained by the Secretary-General
pursuant to section A-I/7 of the STCW Code

2014.05.28
BUNKERS.1/Circ.69
INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
Accession by the Congo

2014.05.21
MEPC.1/Circ834
CONSOLIDATED GUIDANCE FOR PORT RECEPTION FACILITY
PROVIDERS AND USERS

2014.04.15
PSI.1/Circ.58
PROTOCOL RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH SEAS IN CASES
OF POLLUTION BY SUBSTANCES OTHER THAN OIL, 1973, AS AMENDED
Ratification by New Zealand

2014.04.07
PMP.7/Circ.50
AMENDMENTS TO THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO, AS AMENDED
Revised MARPOL Annex VI – Resolution MEPC.176(58)
Withdrawal of objection by Estonia

2014.03.28
STCW.2/Circ.55
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Equivalent arrangement under article IX of the STCW Convention, 1978, as amended
Communication received from the Government of the Netherlands

2014.03.24
RESOLUTION MSC.350(92)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED

2013.06.21
AFS.1/Circ.48
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL
ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Niue

2012.05.29
SAR.1/Circ.90
INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979,
AS AMENDED
Accession by Niue

2012.05.29
STCW.1/Circ.146
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978
Accession by Niue

2012.05.29
COLREG.1/Circ.155
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR
PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972, AS AMENDED
Accession by Niue

2012.05.29
TM.2/Circ.148
INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969
Accession by Niue

2012.05.29
BWM.1/Circ.24
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF
SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Niue and the Russian Federation

2012.05.28
SLS.14/Circ.458
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Equivalent arrangements accepted in accordance with regulation I/5
Communication by the Government of Sweden

2012.05.21
SLS.14/Circ.457
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008 (resolution MSC.266(84))
Equivalent arrangements accepted under section 1.5 of the Code
Communication by the Government of Malta

2012.05.21
MSC.1/Circ.1377/Rev.6
List of Application Service Providers authorized to conduct conformance tests and issue LRIT Conformance test reports on behalf of Administrations

2012.05.17
LL.10/Circ.60/Corr.1
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION
ON LOAD LINES, 1966, as amended
Accession by Malaysia
Corrigendum

2012.05.16
LEG.1/Circ.7
GUIDELINES ON THE ORGANIZATION AND METHOD
OF WORK OF THE LEGAL COMMITTEE

2012.05.11
SLS.14/Circ.456
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Exemption granted under regulation I/4
Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS)
Statement by the Government of the Commonwealth of the Bahamas

2012.05.10
SLS.14/Circ.455
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Equivalent arrangements accepted under regulation I/5
Life-saving appliances
Communication by the Government of the Bahamas

2012.05.08
MSC.4/Circ.182
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during February 2012

2012.04.30
SAR.1/Circ.89
INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979,
AS AMENDED
Accession by Togo

2012.04.26
BWM.2/Circ.13/Rev.1
International convention for the control and management of ships' ballast water and sediments, 2004
Updated Methodology for information gathering and conduct of work of the GESAMP-BWWG

2012.04.26
MSC.6/Circ.12
AIS discrepancy reports
January to March 2012 (Quarterly Report)

2012.04.26
COLREG.2/Circ.1/Add.1 COLREG.2/Circ.51/Add.2
TRAFFIC SEPARATION SCHEME
Provisional amendments to the existing Traffic Separation Scheme (TSS)
"Off Rodsher Island" including associated routeing measures
Note by the Government of the Russian Federation

2012.04.12
PMP.7/Circ.39
PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY
THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO, AS AMENDED
Extension by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland to the Isle of Man

2012.04.11
SLS.14/Circ.450/Rev.1
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Equivalent arrangements accepted under regulation I/5
Shipside doors used for pilot transfer
Communication by the Government of Germany

2012.04.03
SLS.14/Circ.453
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Alternative design and arrangements accepted under regulation II-2/17
Fire safety
Submitted by the Government of the United Kingdom

2012.03.30
MSC.1/Circ.1410
Carriage of Dangerous Goods, the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code
Contact information for the designated national competent authority

2012.03.29
BC.1/Circ.69
CONTACT NAMES AND ADDRESSES OF THE OFFICES OF DESIGNATED
NATIONAL COMPETENT AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE
SAFE CARRIAGE OF GRAIN AND SOLID BULK CARGOES

2012.03.29
SALVAGE.1/Circ.53
INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989
Accession by Algeria

2012.03.27
SLS.14/Circ.452
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Equivalent arrangement accepted under regulation I/5
Shipside doors used for pilot transfer
Communication by the Government of Germany

2012.03.19
SLS.14/Circ.451
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Equivalent arrangements accepted under regulation I/5
Communication by the Government of Antigua and Barbuda

2012.03.16
STCW.2/Circ.44
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Dispensations on Ships Flying the Georgian Flag
Communication received from the Government of Georgia

2012.03.13
MEPC.1/Circ.780
IMPLEMENTATION OF MARPOL ANNEX II
AND THE IBC CODE
Communication received from the Administration of the Republic of Cyprus

2012.03.08
SN.1/Circ.306
EQUIVALENT ARRANGEMENT FOR THE HORIZONTAL
POSITIONING OF MASTHEAD LIGHTS

2012.02.27
SLS.14/Circ.448
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Equivalent arrangements accepted under regulation I/5
Life-saving appliances
Communication by the Government of the United Kingdom

2012.02.27
STCW.2/Circ.43
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF
TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING
FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
Equivalent Arrangement under article I/13 of the STCW Convention, 1978, as amended
Communication received from the Government of the Netherlands

2012.02.23
DSC.1/Circ.68
EXEMPTIONS GRANTED FROM THE PROVISIONS OF THE
INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE
Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged
Dangerous Goods in the Baltic Sea
Communication received from the Government of Lithuania

2012.02.22
SLS.14/Circ.447
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Exemption granted under regulation I/4
Statement by the Government of the Commonwealth of the Bahamas

2012.02.22
SLS 14/Circ.446
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Equivalent arrangement accepted under regulation I/5
Floodable length curves for ro-ro passenger ships
with long lower hold or similar spaces
Communication by the Government of Italy

2012.02.22
AFS.1/Circ.47
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL
ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Ratification by Brazil

2012.02.21
SLS.14/Circ.445
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Exemptions granted under regulation I/4
Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS)
Statement by the Government of the Commonwealth of the Bahamas

2012.02.21
PMP.1/Circ.195
PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS AMENDED
OPTIONAL ANNEX IV
Extension by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland to the Isle of Man

2012.02.16
MSC.4/Circ.181
REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS
Issued monthly – Acts reported during January 2012

2012.02.10
SN.1/Circ.305
SAFETY OF NAVIGATION
NORTH AMERICAN ICE SERVICE – ICEBERG INFORMATION AND SERVICES

2012.02.01
SLS 14/Circ.446
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
Equivalent arrangement accepted under regulation I/5
Floodable length curves for ro-ro passenger ships
with long lower hold or similar spaces
Communication by the Government of Italy

2012.02.01
AFS.1/Circ.46
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001
Accession by Barbados

2012.01.31
FP.1/Circ.43
List of recognized test laboratories

2012.01.30
PSLS.6/ circ.65
Protocol of 1988 relating to the international convention for the Safety Of Life At Sea, 1974, as amended Accession by Montenegro

2012.01.27
LL.10/circ.62
Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 as amended
Accession by Montenegro

2012.01.27
MEPC.1/Circ.778
List of Special Areas Under MARPOL and Particularly Sensitive Sea Areas

2012.01.26
MSC.6/Circ.11
AIS DISCREPANCY REPORTS
October to December 2011 (Quarterly Report)

2012.01.26
MEPC.1/circ.777
Implementation and Enforcement of MARPOL Annex VI
Bunker delivery note and fuel oil sampling Communication received from the Administration of Liberia

2012.01.20
LL.10/circ.61
Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 as amended
Accession of the protocol by Yemen

2012.01.19
MSC.1/Circ.1377/Rev.5
List of application service providers authorized to conduct conformance tests and issue LRIT conformance test reports on behalf of administrations

2012.01.19
LL.10/ circ.60
Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 as amended
Accession by Malaysia

2012.01.09
Resolution A.1048(27)
Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes, 2011 (2011 TDC Code)

2011.12.20
Resolution A.1045(27)
PILOT TRANSFER ARRANGEMENTS

2011.12.20
Resolution A.1050(27)
REVISED RECOMMENDATIONS FOR ENTERING ENCLOSED
SPACES ABOARD SHIPS

2011.12.20
MSC.1/Circ.1312/Corr.1
REVISED GUIDELINES FOR THE PERFORMANCE AND TESTING CRITERIA, AND
SURVEYS OF FOAM CONCENTRATES FOR FIXED FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS
Corrigendum

2011.11.22
MEPC.1/Circ.757
REVISED FORM OF SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL AIR POLLUTION
PREVENTION CERTIFICATE

2011.08.08
MSC.1/Circ.1401
GUIDELINES ON TANK ENTRY FOR TANKERS USING NITROGEN
AS AN INERTING MEDIUM

2011.06.09
STCW.2/Circ.34
INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF
TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING
FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
New Format of certificates of competency issued by the Islamic Republic of Iran Ports
and Maritime Organization
Communication received from the Government of the Islamic Republic of Iran

2010.11.22
MSC-MEPC.5/Circ.6
GUIDANCE ON THE TIMING OF REPLACEMENT OF EXISTING CERTIFICATES
BY THE CERTIFICATES ISSUED AFTER THE ENTRY INTO FORCE OF
AMENDMENTS TO CERTIFICATES IN IMO INSTRUMENTS

2009.08.06
BWM.1/Circ.9
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL
AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER
AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Albania

2009.01.19
BWM.1/Circ.8
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL
AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER
AND SEDIMENTS, 2004
Accession by Antigua and Barbuda

2009.01.07
MSC/Circ.686
guidelines on the means of access to structures for inspection and maintenance of oil tankers and bulk carriers

1995.06.02
  PMO News top
HeadlineIssue Date
PMO circ. 37916
importing vessels

2016.02.29
PMO circ. 37443
loading in landing crafts

2016.02.27
PMO Circ. no. 29781
Msc1/ Circ1504

2016.02.20
PMO Circ no. 32982
Dry docking in KUWAIT

2016.01.27
PMO circ. 32570
meeting 4-11-94

2016.01.25
PMO circ.30875
double bottom & double hull

2016.01.10
PMO circ. 23840
blue card

2015.11.03
PMO circ. 20861
container ownership

2015.11.02
PMO circ. 23493
fire fighting system in passangerships

2015.11.01
PMO circ. 2873
engine power of japaniess vessels

2015.08.24
PMO circ. 12952
omid inssurance company

2015.07.27
PMO circ. 4755
Wooden and fiberglass vessels

2015.07.01
PMO circ. 2878
life raft capasity

2015.04.26
PMO circ. 1692
wreck removal 2007 into force

2015.04.14
PMO EEDI Circular
Energy Efficiency Design Index

2015.04.14
PMO CIRC15684
EXEMPTION FOR BNWAS

2014.09.28
PMO CIRC.15689
Required exemptions for IRANIAN flag

2014.09.28
PMO CIRCULAR no.13438
Joining I.R.IRAN to MLC

2014.07.20
PMO circular no.15381
scrapping of vessels

2014.07.20
Exemption of BNWAS
exemption of installation of BNWAS

2014.07.20
NIROBI CONvention
Ratification of I.R.IRAN about NIROBI CONVENTION.

2014.07.20
PMO 13855
Requirements of EIAPP

2014.05.04
PMO 15084
Prevention of air pollution from ships

2014.05.04
PMO circular 34470
shipment of timber

2014.04.27
PMO CIRC 39705
Ship's LOG BOOK

2014.04.27
PMO Circ 2003
GT and NT of new vessels

2014.04.27
PMO Circ 5365
Load line and Speed log

2014.04.13
PMO Circ 6643
prohibition use of O.W.S in CASPIAN SEA

2014.04.13
PMO Circ 10983
Implementation of oil pollution prevention convention

2014.04.13
date of keel laying
The date of keel laying

2014.04.05
PMO 11781
the date of keel laying

2014.04.05
circular for life rafts
revocation of exemptions related to life rafts

2014.02.27
Carriage of vehicles in landing crafts
Instruction for loading car/trucks on landing crafts

1392.10.15
Testing of NOx in marine engines
No more exemption on issuance of EIAPP certificate

2013.12.10
BNWAS circular
Amended schedule for implementing BNWAS REG.

1392.09.09
PMO circ. no.23655
circular about carrying of oil in home ports

2013.09.04
PMO CIRC no. 23042
Circular about changing of ship's engine

2013.09.03
Res. A 1048 (27)
آئین نامه اقدامات ایمن برای کشتیهای حامل الوار

1390.11.23
GMDSS Log book
استانداردهای دفتر ثبت وقایع رادیویی

1390.07.26
Oily Water Separator
ممنوعیت استفاده از دستگاه جداکننده آب و روغن کشتیهای تحت پرچم در دریای خزر

1389.02.30
Oily Water Separator
معافیت از نصب دستگاه جداکننده آب و روغن برای شناورهای متردد در منطقه خلیج فارس و دریای عمان

1388.05.31
Immersion Suit
شرایط معافیت نصب لباس شناوری

1384.05.01