خرداد

تیر

مرداد

شهریور

25 18 11 4 شنبه
26 19 12 5 یکشنبه
27 20 13 6 دوشنبه
28 21 14 7 سه شنبه
29 22 15 8 1 چهارشنبه
30 23 16 9 2 پنجشنبه
31 24 17 10 3 جمعه
29 22 15 8 1 شنبه
30 23 16 9 2 یکشنبه
31 24 17 10 3 دوشنبه
25 18 11 4 سه شنبه
26 19 12 5 چهارشنبه
27 20 13 6 پنجشنبه
28 21 14 7 جمعه
26 19 12 5 شنبه
27 20 13 6 یکشنبه
28 21 14 7 دوشنبه
29 22 15 8 1 سه شنبه
30 23 16 9 2 چهارشنبه
31 24 17 10 3 پنجشنبه
25 18 11 4 جمعه
23 16 9 2 30 شنبه
24 17 10 3 31 یکشنبه
25 18 11 4 دوشنبه
26 19 12 5 سه شنبه
27 20 13 6 چهارشنبه
28 21 14 7 پنجشنبه
29 22 15 8 1 جمعه
ثبت نام

اصول و قوانین بیمه در صنایع دریایی

ثبت نام

افسر امنیتی شرکت کشتیرانی(CSO)

ثبت نام

فرد منتخب در خشکی(DPA)

ثبت نام

اصول و قوانین بیمه در صنایع دریایی(ویژه کارشناسان و مدیران صنایع)

ثبت نام

آشنایی با بازرسی های تضمین عملیات دریایی (MWS)

ثبت نام

تشریح الزامات کنوانسیون نجات جان افراد در دریا(SOLAS)

ثبت نام

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001-2015

ثبت نام

اصول عملیات جابجایی سکو های شابلونی(Jacket) و جک آپ ها(Jack-Up)