لیست شرکت ها

شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
  • شرکتهای فعال در زمینه تولید الکترود های پوشش دار

الکترود یزد

نام مدیرعامل مهندس جواهری
تلفن 2227504022275040
تاریخ اعتبار 2023-05-06
تاریخ بازرسی بعدی 2022-01-04
وب سایت
توضیحات E7018 - 3YH5E7018 - 4YH5
آدرس تهران- خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت- کوچه ارمغان غربی- ساختمان شماره 64- طبقه اول- واحد 3

الکترود یزد

نام مدیرعامل مهندس جواهری
تلفن 22275040 22275040
تاریخ اعتبار 2023-07-28
تاریخ بازرسی بعدی 2019-07-28
وب سایت
توضیحات سیم جوشکاری فولاد های کربنی - 3Yبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس هران- خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت- کوچه ارمغان غربی- ساختمان شماره 64- طبقه اول- واحد 3