قوانین و مقررات

نهایت خرسندی "موسسه رده بندی ایرانیان" (ICS) که از جمله وجوه اشتهار آن یکپارچگی، بیطرفی و والائی سطح فنی است، بدینوسیله مجموعه قوانین و مقررات خود را بعنوان اسناد پایه رده بندی و بازرسی معرفی مینماید. این مجموعه، معیارهای موسسه را برای ایفاء نقش اساسی در انجام ماموریت خود ارائه میدهد، بنحوی که خدمات قابل ارائه خود را به کلیه اعضاء جامعه در حوزه رده بندی و بازرسی بطور اثربخش و در جهت برخورداری از عملیات ایمن و پایدار و همچنین توسعه سهم و مشارکت آنان در تحولات آتی بازارهای بین المللی ترسیم نماید. به عبارت دیگر این مجموعه، در گیرنده استانداردهای فنی و الزامات مقرره ای است که طراحی، ساخت و عملکرد را در طول عمر یک محصول و یا خدمت کنترل می نماید. بر این اساس متعاقب امضاء توافق نامه دو جانبه رسمی به تاریخ چهارم اگوست 2009 در ایران- تهران (تحت حمایت سازمان بنادر و دریانوردی ایران) ما بین موسسه رده بندی ایرانیان (ICS) و موسسه رده بندی کره جنوبی(KR)، مجموعه قوانین و مقررات موسسه رده بندی کره جنوبی (KR) رسماً بعنوان مجموعه قوانین و مقررات موسسه رده بندی ایرانیان معرفی، بازنویسی و کلیه حقوق و مسئولیت‏های به کارگیری مستقل از آن توسط موسسه رده بندی KR به موسسه رده بندی ایرانیان واگذار شده است. لذا موسسه رده بندی ایرانیان اعلام می دارد که از تاریخ قرارداد مذکور به بعد، کلیه خدمات رده بندی و بازرسی ها بر مبنای مجموعه قوانین و مقررات اشاره شده انجام می‏ پذیرد.