معاونت ارزیابی و پشتیبانی فنی

این معاونت به منظور پشتیبانی فنی کلیه خدمات موسسه در بخشهای مختلف، با بهره گیری از نخبگان دانشگاهی و صنعتی از 4 واحد سازمانی تشکیل شده است:

واحد ارزیابی و تایید طرح

در راستای حوزه ی کاری موسسه مبنی بر بازرسی و صدور گواهینامه ی صحت ساخت و عملکرد به پروژه های دریایی و فراساحل ، هر فرآیند بازرسی میبایست بر اساس طرح و نقشه مطابق با الزامات و مقررات کلاس رده بندی و قانونی باشد. لذا واحد ارزیابی و تایید طرح با مسئولیت بررسی، ارزیابی و نهایتا تایید مستندات مهندسی پروژه های فنی موسسه در زیرمجموعه این معاونت با کادری متشکل از متخصصین دریایی در فیلدهای مختلف ایجاد شده است. این واحد دارای پنج تیم کاری شامل سازه، مکانیک، الکترونیک، هیدرودینامیک و عمران می باشد و سعی بر پاسخ گویی نیاز مشتریان در کلیه حوزه های مورد نیاز صنعت دریایی جهت تضمین صحت طرح های مهندسی دارد.

واحد ارزیابی، تحقیق و تعدیل ریسک، سوانح و خسارت

این واحد وظیفه ارزیابی، نظارت و بازرسی ریسک و سوانح و خسارت ها در صنایع دریایی را عهده دار میباشد. (تجهیزات بندری ، انواع سازه های دریایی ، کشتی و صنایع کشتی سازی ) این موارد توسط کارگروه بیمه و دعاوی براساس مراجع ، مستندات و مدارک مالی باتوجه به بازدید های اولیه و ثانویه و همچنین رسیدگی به پرونده های بیمه ای تعدیل خسارت و سلامت صورت می پذیرد.

واحد کنوانسیونها، قوانین و مقررات

این واحد به منظور پشتیبانی فنی موسسه و پاسخ به نیازمندیهای فنی مشتریان و بازرسان موسسه در خصوص الزامات بازرسی های رده بندی و قانونی از طریق گردآوری، مشارکت، بررسی، تنظیم، توزیع و کنترل آخرین قوانین و مقررات رده بندی، اخبار و موارد فنی و الزامات قانونی و بخشنامه های مربوطه، تغییرات کنوانسیونها، کدها، قطعنامه های بین المللی و معاهدات منطقه ای و همچنین قوانین و مقررات ملی و بین المللی، ایجاد و توسعه داده شده است. این واحد همچنین وظیفه ی شرکت در جلسات کمیته های اصلی و فرعی سازمان بنادر و دریانوردی، جهت بررسی اصلاحیه ها و اسناد جدید را بر عهده دارد و در فعالیتهای روزمره سایر واحدها، از جمله بازرسی، تحقیقات، آموزش و تهیه و تایید طرحهای مختلف مورد نیاز شناورها و... نیز مشارکت مینماید.

واحد تحقیق و توسعه

این واحد به منظور تهیه و تحقق برنامه های راهبردی در جهت توسعه و بسط فعالیتهای موسسه و یا مشتریان ایجاد شده است و آماده ارائه انواع خدمات تحقیقاتی و پژوهشی به جامعه صنعتی و دریایی کشور می باشد .