واحد تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

این واحد به منظور تهیه و تحقق برنامه های راهبردی در جهت توسعه و بسط فعالیتهای موسسه و یا مشتریان ایجاد شده است و آماده ارائه انواع خدمات تحقیقاتی و پژوهشی به جامعه صنعتی و دریایی کشور می باشد .