محیط زیست

صیانت از محیط زیست

با توجه به همگانی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست، به استناد قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی و به منظور بهبود نظارت و بازرسی از عملیات ها و فرآیندهای مستعد ایجاد آلودگی زیست محیطی ، موسسه رده بندی ایرانیان اقدام به تشکیل کارگروه محیط زیست با تکیه بر همکاری با نهادهای متولی به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه خدمات بازرسی، ارزیابی و ممیزی ، آموزشی و پژوهشی نموده است. اهداف کارگروه محیط زیست موسسه رده بندی ایرانیان ICS :

 • ایجاد بستر مناسب برای انجام تحقیقات و تدوین استاندارد های زیست محیطی برای ایجاد تحول در حوزه دانش و فناوری مقابله باآلودگی های محیط زیست دریایی
 • ارتقا سطح پیاده سازی و نظارت بر اجرای کنوانسیون ها و مقررات ملی و بین المللی در حوزه دریایی
 • بهره گیری از ظرفیت های موسسه در حوزه های زیر در راستای اهداف و برنامه های کاهش آلودگی زیست محیطی کشور:
  • انجام تحقیقات و تدوین استانداردهای زیست محیطی و مقررات مورد نیاز
  • تدوین آیین نامه های ملی اجرای کنوانسیونها و مقررات ملی و بین المللی
  • طراحی و تهیه انواع دستورالعمل های ارزیابی،نظارت،ممیزی و بازرسی
  • طراحی و تهیه انواع چکلیستها و گواهینامه های انطباق
  • ارزیابی ،نظارت ،ممیزی و بازرسی از تجهیزات،تاسیسات و عملیات های دریایی و بندری(ساحلی و فراساحلی)
  • آموزش و ترویج فرهنگ و دانش حفاظت از محیط زیست و انطباق با الزامات
  • هماهنگی با سایر ارگان ها و دستگاه های متولی برای اجرای منسجم اهداف و برنامه های زیست محیطی
  • همکاری در بررسی طرح ها و نظارت بر طرح های اوراق کشتی و شناورها در سواحل
  • بررسی و تایید طرح ها و روش های خارج سازی شناورهای مغروقه و ارائه گزارش حین و پس از خارج سازی
  • برگزاری سمینارها و کنفرانس های آموزشی به منظور انتقال تکنولوژی و افزایش دانش و فناوری حفاظت از محیط زیست دریایی و کاهش آلودگی های ناشی از فعالیت ها و عملیات ها
  • ارائه خدمات بازرسی و ممیزی در بنادر و در دریا و تهیه گزارشات بیمه ای،تعیین میزان آلودگی،تعیین خسارت،ارزیابی ریسک و...
  • همکاری در کاهش آلودگی ناشی از فعالیت های ماهیگیری و شیلات با تهیه دستورالعمل ها،بازرسی ها و ممیزی ها لازم صدور تاییدیه ها و گواهینامه های انطباق زیست محیطی داوطلبانه