بازدید و ملاقات هیئت مدیره و معاونین موسسه رده بندی ایرانیان از متولیان و صاحبان صنایع و کشتیرانی بندر انزلی


Head Image

بازدید و ملاقات هیئت مدیره و معاونین موسسه رده بندی ایرانیان از متولیان و صاحبان صنایع و کشتیرانی بندر انزلی به منظور فراهم آوردن شرایط نظام مند مشتری مداری، توسعه تعاملات درون سازمانی و تشکیل کمیته های فنی موسسه، هیئتی مرکب از هیئت مدیره، مشاوران ارشد و شورای معاونین موسسه در بندر انزلی حضور یافته و ضمن ملاقات با متولیان (مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی استان گیلان) و صاحبان صنایع (مدیرعامل و مدیران محترم صنایع دریایی شهید تمجیدی) و صاحبان کشتی (مدیرعامل و مدیران محترم کشتیرانی دریای خزر) برنامه های توسعه ای موسسه درسال 1402 را به بحث گذاشتند و از راهنمایی ها و نظرات آنان استفاده نمودند. برای مشتری مداری هرچه بیشتر، موسسه رده بندی ایرانیان در این سفر از خط مشی مشتری مداری خود رونمایی کرده و حکم اعضا و روسای کمیته های فنی منطقه ای را به منتخبین و متصوبین ارائه نمود. در خط مشی مشتری مداری موسسه موارد عملکرد حرفه ای موسسه، درک فعالیت های مشتری، اعتمادسازی، صداقت و توجه به نیاز های مشتری با رویکرد بازخورد های دریافتی و تعامل مستمر با مشتری آورده شده است. همچنین در کمیته های فنی موسسه قرار است با دریافت بازخورد ها و مسائل و چالش های مشتری در زمینه ی ارتقاء و ارائه خدمات جدید مبتنی بر فناوری های جدید جهت ارتقای سطح کیفی و ایمنی صنایع و خدمات تحت پوشش و ارتقا روابط حرفه ای با کلیه ی رده های موثر فنی و کسب و کار در راستای سیاست های توسعه محور خود تشکیل و رسالت خود را با حضور کلیه ارکان و ذینفعان موسسه به انجام رساند.

MPR
2023-05-10